Regulamin

RiverSea
Regulamin
DANE FIRMY: XXX


I. Postanowienia ogólne
1. Firma Care&Clean Adam Wietrzykowski Małgorzata Gazduła s.c. (dalej: Firma)
świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń
wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach
24 godziny na dobę.
2. Prowadzącym Firmę jest Adam Wietrzykowski Małgorzata Gazduła (NIP:
8513257033),
ul. Księcia Borysa 12, 71-480 Szczecin http://www.riversea.pl
3. Kontakt z Firmą we wszelkich sprawach odbywa się telefonicznie pod numerem
+48 606683285 albo mailowo: info@riversea.pl
4. Pobyt w wynajętym apartamencie oznacza znajomość i akceptację poniższego
Regulaminu.
5. Na terenie apartamentu oraz całego obiektu w jakim apartament się znajduje
zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i
reklamowych bez zgody zarządcy apartamentu.
6. Firma nie zezwala na organizację spotkań masowych na terenie wynajętego
obiektu, w tym zwłaszcza wieczorów kawalerskich i panieńskich, spotkań
kibiców.
7. Firma Care&Clean s.c. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
lub zgubione przez Gości na terenie obiektu, w tym rzeczy pozostawione w
pojazdach silnikowych.
8. Polityka prywatności RODO przesyłana jest wraz z umową rezerwacji.
9. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Gościa uważa się każda osobę, która
dokonała zameldowania w obiekcie w związku z dokonaną rezerwacją
apartamentu i korzysta z jego pobytu w oznaczonym czasie.
II. Zasady zakwaterowania
1. Rezerwacja apartamentów dokonywana może być wyłącznie telefonicznie,
mailowo lub stronę www.riversea.pl
2. Po dokonaniu rezerwacji przesłana zostaje na podany adres email umowa
rezerwacji, z którą należy się dokładnie zapoznać i ją zaakceptować.
3. Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę prawną – podmiot który będzie
dokonywać płatności oraz na którego zostanie wystawiona końcowa faktura
VAT lub paragon.
4. W momencie złożenia rezerwacji pobierane będzie 30% ceny za
zakwaterowanie - zaliczka. Termin wpłaty tej kwoty zostanie ustalony
indywidualnie i będzie zawarty w umowie rezerwacji.
5. Pozostała kwota, tj. 70% ceny zakwaterowania, opłacona musi zostać przy
zameldowaniu w dniu przyjazdu do apartamentu. Zapłata może być dokonana
gotówką, przelewem natychmiastowym lub przelew na telefon. Ewentualnie
pozostałe 70% ceny zakwaterowania może zostać wpłacone na konto, na które
wpłacany był zadatek, przed przyjazdem po wcześniejszym powiadomieniu
Firmy.
6. Możliwe jest opłacenie całej rezerwacji w drodze przelewu bankowego.
Wówczas Gość przy zameldowaniu okazuje dowód uiszczenia opłaty za pobyt.

2
7. Rezerwacja wchodzi w życie z chwilą wpłaty zadatku i jego zaksięgowaniu na
koncie Firmy. Brak wpłaty zadatku w określonym w umowie rezerwacyjnej
terminie, oznacza wygaśnięcie rezerwacji bez konieczności informowania o jej
wygaśnięciu ze strony personelu apartamentów z firmy Care&Clean.
8. Wpłata zadatku oznacza akceptację dokumentów wskazanych w ust. 1.
9. Z apartamentu może korzystać w okresie pobytu tylko tyle osób, ile zostało
wskazane w umowie rezerwacji.
10. Przekroczenie ilości osób w apartamencie, bez wcześniejszego
poinformowania Firmy, będzie równoznaczne z anulowaniem całej rezerwacji
bez możliwości zwrotu dotychczas wpłaconych pieniędzy.
11. Anulowanie rezerwacji przez Gościa:
a) należy dokonać w drodze mailowej, na adres: info@riversea.pl, z
tytułem: „anulowanie rezerwacji”;
b) w terminie dłuższym niż 45 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu
powoduje, iż kwota zaliczki zostanie zwrócona w całości w terminie 30
dni, od dnia złożenia oświadczenia o anulowaniu od rezerwacji, na znany
Firmie rachunek bankowy;
c) w terminie krótszym niż 45 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu
powoduje, iż kwota zaliczki nie zostanie zwrócona, a Firma Care&Clean
ma prawo domagać się od Gościa zapłaty za cały okres rezerwacji.
12. Niestawienie się Gościa w apartamencie do godziny 20:00 pierwszego dnia
rezerwacji, jest równoznaczne z rezygnacją z całego pobytu w apartamencie ze
wszystkimi konsekwencjami, chyba że Gość uprzedził zarządcę bądź osobę
przez niego upoważnioną o fakcie przyjazdu w innej godzinie.
III. Zasady pobytu
1. Z chwilą przejęcia kluczy/kodu do apartamentu Gość staje się osobą materialnie
odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Wszelkie widoczne
szkody/usterki/braki należy zgłosić zarządcy Firmy w ciągu pierwszej godziny
pobytu na terenie apartamentu. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone
szkody/usterki/braki w wyposażeniu odpowiada Gość.
2. Zgubienie klucza lub pilota do bramy wjazdowej przez Gościa skutkuje
uiszczeniem przez opłaty w wysokości 100,00 zł.
3. Należy zachować szczególną staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi
w momencie opuszczania lokalu. W apartamencie zabrania się w
szczególności:
- palenia tytoniu/spożywania środków odurzających,
- chodzenia w butach na szpilkach,
- wynoszenia z apartamentu przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np.
meble, koce pamiętając, że meble domowe nie są meblami ogrodowymi.
- pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod
napięciem.
IV. Przepisy porządkowe
1. Osoby zakłócające spokój i porządek w apartamencie mogą być usunięte bez
prawa do jakiegokolwiek odszkodowania i bez prawa zwrotu opłaty za pobyt.

3
2. Zabrania się głośnego puszczania muzyki na terenie apartamentu i obiektu na
w jakim się znajduje, pamiętając o innych osobach i szanując ich.
3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00 rano dnia następnego.
5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w apartamencie dozwolony jest wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku
możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się
dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. Firma Care&Clean może
sporządzić protokół zniszczeń, o którym będzie powiadomiony Gość.
7. Należy dbać o czystość i porządek wynajętego lokalu. Środki czystości
udostępniane są na życzenie lub znajdują się w apartamencie. Ewentualne
trwalsze zabrudzenia lub usterki należy zgłaszać na bieżąco zarządcy.
8. W apartamentach zwierzęta nie są akceptowane. Psy ras małych do max 10kg
mogą być akceptowane w niektórych lokalach. Wynajmujący powinien
skontaktować się z zarządcą Firmy i ustalić możliwość pobytu pieska.
9. Gość:
a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwierzę,
b) samodzielnie zapewnia zwierzęciu legowisko, pożywienie, itp.
c) zobowiązuje się do sprzątania po swoim pupilu na terenie całego obiektu
V. Zasady parkowania pojazdów
1. Wynajmujący otrzymują prawo do korzystania z jednego miejsca do parkowania
pojazdu, przydzielonego dla konkretnego apartamentu, co zostanie ustalone w
umowie rezerwacji.
2. Zabrania się parkowania w miejscach niewyznaczonych.
3. Firma Care&Clean nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani
znajdujące się w nich mienie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Firmy Care&Clean zobowiązują się przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług
należy zgłaszać na bieżąco i bezpośrednio zarządcy tel 606683285
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r.

Hotel Kolorowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia Hotelu „KOLOROWA” w Karpaczu, położonego w samym sercu miasta u podnóża najwyższego szczytu w Karkonoszach – „Śnieżki”.
Obiekt „KOLOROWA” to połączenie Hotelu i Restauracji w jednym miejscu.
Hotel Kolorowa